Rodzaje spółek we Francji – najważniejsza terminologia

Jeśli zaczynasz się uczyć francuskiego prawniczego i chcesz poznać terminologię dotyczącą prawa spółek, skorzystaj z tego wpisu! Poza nazwami spółek w dwóch językach (polski / francuski), znajdziesz w nim inne podstawowe pojęcia, takie jak „wspólnik”, „przedsiębiorca”, „spółka jednoosobowa” oraz wyrażenia i konstrukcje, dzięki którym będziesz mógł w przyszłości budować bardziej rozbudowane wypowiedzi.

Spółki cywilne i handlowe

Na początku warto zaznaczyć, że we Francji spotkamy się z analogicznym do polskiego porządku prawnego podziałem spółek na cywilne oraz handlowe. Na ten moment warto zapamiętać, że możliwość wyboru spółki cywilnej w dużej mierze zależy od przedmiotu jej działalności, szczegółami zajmiemy się przy innej okazji 😉 Spółki handlowe z kolei dzielimy na osobowe i kapitałowe. 

 • spółka cywilna – société (f) civile
 • spółka handlowa – société (f) commerciale
 • spółka osobowa – société (f) de personnes
 • spółka kapitałowa – société (f) de capitaux
 • przedsiębiorca – entrepreneur (m)
 • przedmiot działalności spółki – objet (m) social

Najczęściej spotykane formy prawne spółek

Przedsiębiorcy zakładający spółkę we Francji najczęściej wybierają spośród następujących form prawnych:

Société anonyme (SA)

La société anonyme to wcale nie jest spółka anonimowa 😉 (Uważajcie na to pojęcie!) To po prostu nasza spółka akcyjna. Jest ona regulowana przepisami fr. Kodeksu handlowego. Jej akcje mogą być notowane na giełdzie. Udziałowcami w spółkach akcyjnych (SA, SAS) są akcjonariusze.

 • spółka akcyjna – société anonyme (f)
 • przepisy – dispositions (f)
 • Kodeks handlowy – Code (m) de commerce
 • akcja – action (f)
 • notowany na giełdzie – coté(e) en bourse
 • forma prawna – forme (f) juridique

SAS

SAS to francuska spółka akcyjna uproszczona (société par actions simplifiée). Po polsku możemy też używać terminu prosta spółka akcyjna.

Nie ma ona minimalnego kapitału. Przy rejestracji spółki wymaga się pokrycia połowy kapitału (reszta jest pokrywana w ciągu 5 lat).

 • prosta spółka akcyjna / spółka akcyjna uproszczona – société (f) par actions simplifiée
 • rejestracja spółki – immatriculation (f) de la société

SARL

SARL czyli Société à Responsabilité Limitée to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Francuski Kodeks handlowy podaje, że może mieć ona od 1 do 100 wspólników. W przypadku tej formy nie ma minimalnego kapitału zakładowego (podobnie jak przy spółce SAS). Udziałowców spółki SARL nazywamy wspólnikami. Odpowiedzialność udziałowców SARL jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów.

 • spółka jednoosobowa – société (f) unipersonnelle
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – société (f) à responsabilité limitée
 • wspólnik – associé (m)
 • kapitał zakładowy – capital (m) social

Jeśli chcesz dokładnie poznać / uporządkować terminologię dotyczącą spółek, zapraszam Cię na kurs „Francuski w umowach spółek z o.o. i statutach spółek akcyjnych”. To duże szkolenie z 20 lekcjami wideo, które zbiera świetne opinie.

SNC

Société en nom collectif to odpowiednik polskiej spółki jawnej. Ma ona minimum dwóch wspólników. Decyzje w tej spółce podejmowane są przez wspólników jednomyślnie lub większością głosów określoną w umowie spółki. Kapitał jest podzielony na udziały, które nie mogą być sprzedawane bez zgody wszystkich wspólników.

 • spółka jawna – société (f) en nom collectif
 • jednomyślnie – à l’unanimité
 • większością głosów określoną w umowie – à une majorité fixée dans le contrat
 • udział w spółce – part (f) sociale
 • bez zgody wszystkich wspólników – sans le consentement de tous les associés

SCS

SCS to po francusku société en commandite simple, czyli spółka komandytowa. Zalicza się ją do spółek osobowych (podobnie jak spółkę jawną). W tej spółce wyróżnia się dwa rodzaje wspólników – są nimi komplementariusze komandytariusze. Ich pozycja w spółce jest różna. Na ten moment pamiętajcie, że komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli całym swym majątkiem, tj. w sposób nieograniczony. Odpowiedzialność komandytariusza jest co do zasady (!) ograniczona (*dociekliwym polecam lekturę art. L. 222-6 francuskiego Code du commerce. Tam można poczytać o wyjątkach ;-).

 • spółka komandytowa – société (f) en commandite simple
 • spółka osobowa – société (f) de personnes
 • komplementariusz – commandité (m)
 • komandytariusz – commanditaire (m)
 • wierzyciel – créancier (m)

admin